internet
Làm thế nào khi phần mềm từ điển Lạc Việt không cập nhật (update) được?
03-08-2013 | 11:13 pm
Câu hỏi:
1. Làm thế nào để cập nhật được từ điển Lạc Việt?
2. Làm thế nào khi từ điển Lạc Việt bị lỗi?
3. Máy tính cúa tôi đang dùng phần mềm bán quyền từ điển Lạc Việt mtd9-EVA nhưng không thể cập nhật (update) được. Mỗi khi tiến hành cập nhật thì thông báo “Runtime error. Program: C:\ Program Files\mtd9 \EditRegistry. exe” hiện ra. Tôi đã vào trang web của Công ty Lạc Việt ớ địa chí http:/ / lacviet.com.vn nhưng không tìm thấy phần hướng dẫn khắc phục lỗi này. Tôi phải làm thế nào?
ufip_invest@yahoo.com

Trả lời:  Tình trạng này có thể xảy ra ờ máy tính chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows 7. Nêu máy tính dùng một trong hai hệ điều hành này, bạn mở cửa sổ My Computer và mở thư mục đã cài đặt từ điển Lạc Việt (nếu không thay đối đường dẫn trong quá trình cài đặt từ điển Lạc Việt thì địa chỉ thư mục cài đặt nó sẽ có đường dẫn C:\ Program Files\mtd9). Sau đó, bấm chuột phải lên thư mục mtd9 và chọn Properties; bấm thẻ Security rồi bấm nút Edit; trong phần Groups or users name, bạn chọn nhóm Users, phần Permissions for user, bạn đánh dấu chọn ở hàng chữ Allow full control. Một khi đã thực hiện xong, bạn tiến hành cập nhật lại. Nếu vẫn không được, bạn liên hệ vói bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Công ty Lạc Việt để được hỗ trợ.

Lamthenaoaz.vn st