Smart phone
Làm thế nào để reset được iphone?
02-10-2013 | 4:21 pm

1. Làm thế nào để reset được iphone?
2. Làm thế nào để reset iphone?
3. Làm thế nào có thể reset iphone?


1. Hard reset iPhone: trường hợp máy bị treo, không tắt nguồn được

+Nhấn cùng lúc 2 phím: Home + Power on (phím Home và nút mở nguồn). Máy sẽ tắt nguồn và khởi động lại.

 

2. Reset tất cả cài đặt

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→ Reset All Settings(đặt lại tất cả cài đặt VNP)

 

3. Cài đặt lại mạng

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→Reset Network Settings(đặt lại cài đặt mạng)

 

4. Cài đặt lại từ điển bàn phím

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→Reset Keyboard Dictionary(đặt lại từ điển bàn phím)

 

5. Cài đặt lại bố cục màn hình chính

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→Reset Home Screen Layout(đặt lại bố cục màn hình chính)

 

6. Cài đặt lại cảnh báo vị trí

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→Reset Location Warnings(đặt lại cảnh báo vị trí)

 

7. Xóa tất cả nội dung và cài đặt (không nên làm, vì reset có thể sẽ bị treo táo)

+Vào Settings(cài đặt)→General(cài đặt chung)→Reset(đặt lại)→Erase All Content and Settings(xóa tất cả nội dung và cài đặt) 
Lamthenaoaz.vn St